Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
KRB Communicatie B.V.

Artikel 1 Definitie

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan KRB opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door KRB uitgebrachte offertes en met KRB gesloten overeenkomsten. Zij zullen worden geacht bekend te zijn zodra opdrachtgever enig geschrift van KRB heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten dan wel op enige andere wijze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 2. KRB is slechts aan door haar uitgebrachte offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen een maand is bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. KRB zal de opdracht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voorzover de opdracht dit vereist, heeft KRB het recht om buiten opdrachtgever om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren
  door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan KRB worden verstrekt. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, heeft KRB het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. KRB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De opdrachtgever is overigens volledig verantwoordelijk voor de strekking en inhoud van de totstandgekomen teksten en overige werken en vrijwaart KRB in en buiten rechte terzake aanspraken door derden.

Artikel 5 Wijzigingen in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, die schriftelijk door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht en die een wijziging in de kosten veroorzaken, worden met de opdrachtgever verrekend.
 2. De opdrachtgever kan na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangen, mits deze wijzigingen schriftelijk ter kennis van KRB zijn gebracht en voordat met de uitvoering van de opdracht is begonnen en ook overigens redelijkerwijs nog mogelijk zijn. Worden de wijzigingen mondeling dan wel per telefoon/telefax opgegeven, dan is het risico voor de niet of niet correcte uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen, na een reeds verstrekte opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door KRB wordt overschreden. KRB aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6 Annulering van de opdracht

 1. De opdrachtgever is bevoegd een aan KRB verstrekte opdracht te annuleren, voordat KRB met de uitvoering daarvan is begonnen, mits de opdrachtgever de hierdoor voor KRB ontstane schade, te weten geleden verliezen en gederfde winst, vergoedt.

Artikel 7 Eigendommen van de opdrachtgever

Omtrent bewaring, gebruik, bewerking, verwerking en verzending van alle zaken die KRB door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, draagt KRB geen aansprakelijkheid.
 

Artikel 8 Prijzen

 1. Alle door KRB opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw).
 2. De prijs die KRB voor de door haar te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform met de opdrachtgever overeengekomen specificaties.
 3. Indien sprake is van een samengestelde opdracht, bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de overeenkomst vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen de opdrachtgever en KRB geen prijs is overeengekomen, doch slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de reclamebranche als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 9 Prijswijzigingen

 1. KRB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging kosten van materialen, halffabrikaten of diensten (ook van derden) die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met bovenstaande vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij of foto’s, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten die KRB tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. De opdrachtgever heeft bij wijzigingen zoals in dit artikel genoemd binnen drie maanden de mogelijkheid om na het kennisnemen van een prijsverhoging de overeenkomst met KRB te ontbinden, zonder dat aan de opdrachtgever een schadevergoeding toekomt.

Artikel 10 Betaling

 1. Aan opdrachtgever toegezonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, zonder dat de opdrachtgever zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door of vanwege KRB is vereist. Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan apart door KRB worden gefactureerd.
 3. KRB kan toekomstige leveringen opschorten, zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen heeft voldaan. Voorts is KRB gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat deze een deugdelijke bankgarantie stelt ter meerdere zekerheid voor het geval KRB voor of namens opdrachtgever duurovereenkomsten met derden aangaat, dan wel KRB gerechtvaardigd is mag twijfelen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
 4. KRB kan betaling in termijnen verlangen voor opdrachten die een lange bewerking- of productietijd eisen, alsmede voor opdrachten waarbij grote bedragen gemoeid zijn. De te factureren termijnbedragen zullen vooraf schriftelijk worden overeengekomen. Ook kan KRB betaling verlangen op basis van maandelijks te versturen voorschotnota’s die aan het einde van de opdracht zullen worden verrekend.
 5. Indien de opdrachtgever een toegezonden factuur dan wel een in rekening gebracht voorschot niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KRB
  zonder enige ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 350,-.

Artikel 11 Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. KRB is niet gehouden reeds vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Iedere levering van zaken door KRB aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de met KRB gesloten overeenkomst is gehouden, met inbegrip van reeds vervallen contractuele rente, schade en kosten.
 3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeenkomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van KRB door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze zaken in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 4. KRB is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bovendien is KRB niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van zaken die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
 2. Per datum beëindiging van de overeenkomst en zodra alle openstaande facturen zijn voldaan, zal KRB alle aan opdrachtgever in eigendom toebehorende zaken aan opdrachtgever retourneren c.q. op diens verzoek naar het overnemende reclamebureau toesturen. Dit geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 13 Termijn van levering

 1. Een door KRB opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. KRB is, ook bij een overeengekomen uiterste ter-
  mijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever KRB in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van KRB aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever de opdracht heeft gewijzigd of zelf enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door KRB gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door KRB mogelijk te maken.
 4. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van het in de overeenkomst bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door KRB nodig is. KRB is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal KRB de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 14 Onderzoek bij aflevering

 1. De opdrachtgever is gehouden na aflevering onverwijld te onderzoeken of KRB de opdracht deugdelijk heeft uitgevoerd en is voorts gehouden KRB terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hiervoor bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk vijf dagen na aflevering.
 2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 3. De prestatie van KRB geldt in ieder geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, ook indien de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 15 Zet-, druk- of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de al dan niet op zijn verzoek van KRB ontvangen proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze onverwijld gecorrigeerd of goedgekeurd aan KRB terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat KRB de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. KRB is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Kleurenbestanden die door KRB digitaal ter beoordeling voorgesteld worden aan de opdrachtgever zijn niet bedoeld als beoordeling van de uiteindelijke kleuren. Het eindresultaat zal qua kleur altijd afwijken, aangezien elke beeldscherminstelling weer anders is. Klachten die refereren aan dit soort kleurenbestanden worden daarom door KRB niet in behandeling genomen.

Artikel 16 Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, foto, kopij of model, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze van geringe betekenis zijn.
 2. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%.
 3. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
 4. Afwijkingen in de overige door KRB gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Artikel 17 Auteursrechten

 1. De opdrachtgever garandeert KRB dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van alle van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt
  op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale dan wel internationale wet- en regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart KRB zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel twijfel ontstaat, is KRB bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk is komen vast te staan dat KRB door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten heeft gemaakt.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft KRB steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken in de meest ruime zin des woords.
 4. Alle door KRB te leveren of geleverde zaken mogen, ook indien of voorzover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor KRB bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming al dan niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
 5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door KRB het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door KRB in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de auteurswet. Het hiervoor bedoelde recht op
  gebruik is evenwel beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik op verveelvoudiging c.q. openbaarmaking van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 18 Eigendomsrechten

 1. Alle door KRB vervaardigde producten blijven onvervreemdbaar eigendom van KRB, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. Deze producten mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. KRB is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken aan opdrachtgever af te geven.
 3. KRB is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien KRB en de opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat deze zaken door KRB zullen worden bewaard, geschiedt dit voor risico van opdrachtgever en voor de duur van ten hoogste een half jaar en zonder dat KRB instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik hiervan.

Artikel 19 Overmacht

 1. Tekortkomingen van KRB in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van KRB in de nakoming van de overeenkomst tengevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, gebrek aan arbeidskrachten, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan KRB toe te rekenen omstandigheden en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van KRB uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs,
  met een maximum van € 10.000,-.
 2. KRB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. Indien KRB terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever KRB terzake volledig vrijwaren en KRB alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21 Slotbepalingen

 1. Op opdrachten tot het uitvoeren van campagnes in media zijn de geldende Regelen voor het Advertentiewezen, voorzover niet met de onderhavige voorwaarden in strijd, mede van toepassing.
 2. Op opdrachten welke de levering van drukwerk of andere grafische producten vereisen zijn de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, voorzover niet met de onderhavige voorwaarden in strijd, mede van toepassing.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen KRB en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen uit hoofde van met KRB gesloten overeenkomsten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de naar de aard van het geschil bevoegde rechter in
  het arrondissement Zutphen.
 3. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van alle met KRB gesloten overeenkomsten. Op aanvraag zal terstond een exemplaar van deze voorwaarden worden toegezonden.